เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

แนะนำบริการ


ข้อตกลงในการให้บริการ

1. ขอรับบริการผ่านระบบสนับสนุนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภค 

1.1 บริการรับคำร้องขอรับบริการผ่านระบบสนับสนุนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้ สาธารณูปโภคสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
1.2 “เวลาทำการ” หมายถึง เวลาในการให้บริการรับคำร้องขอรับบริการผ่านระบบสนับสนุนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภค
-   วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30 – 15.30 น.
-   ยกเว้นวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1.3 กำหนดเวลาในการพิจารณาคำขอจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ให้บริการ
-   กรณียื่นก่อนหรือในเวลาทำการ จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ให้บริการภายใน 3 ชั่วโมง
-   กรณียื่นหลังเวลาทำการของวันนั้น จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ให้บริการภายในวันถัดไป
-   กรณียื่นหลังเวลาทำการในวันศุกร์ หรือวันทำการก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ให้บริการในวันทำการถัดไป
1.4 “ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น” หมายถึง ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น คิดคำนวณเบื้องต้นตามขนาดของมิเตอร์/มาตรวัดน้ำ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่หน่วยงานผู้ให้บริการกำหนดขั้นต่ำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดพื้นที่หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้ให้บริการกำหนด อนึ่ง ท่านสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของหน่วยงานได้ ดังนี้
-   การไฟฟ้านครหลวง คลิกที่นี่
-   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่
-   การประปานครหลวง คลิกที่นี่
-   การประปาส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่
-   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
1.5 “หน่วยงานผู้ให้บริการ” หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1.6 ระยะเวลาการพิจารณา รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ประชาชนต้องยื่นประกอบคำขอให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกของทางราชการ
1.7 “หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลางของหน่วยงาน”  หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ call center ของหน่วยงานผู้ให้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ขอ เพื่อตรวจสอบสถานะผ่านทางโทรศัพท์ได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
-   การไฟฟ้านครหลวง  หมายเลขโทรศัพท์ 1130
-   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 1129
-   การประปานครหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 1125
-   การประปาส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 1662
-   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 1100

2. ขอรับบริการผ่านระบบสนับสนุนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคผ่านศูนย์ดำรงธรรม 

2.1 ศูนย์ดำรงธรรม บริการในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยเหลือ ในการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นคำขอรับบริการผ่านระบบสนับสนุนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภค ประกอบด้วย 
-   คำร้องขอใช้ไฟฟ้า 
-   คำร้องขอติดตั้งน้ำประปา 
-   คำร้องขอใช้โทรศัพท์ 
2.2 เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ 
2.3 การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมตามข้อ 2.1 เป็นการดำเนินการแทนประชาชนผู้รับบริการที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกของทางราชการ 
2.4 ระยะเวลาการพิจารณา รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ประชาชนต้องยื่นประกอบคำขอให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกของทางราชการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ